Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Ik werkt contractvrij : MOVE psychiatrie heeft dus GEEN contracten met zorgverzekeraars. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk van de zorgverzekeraar te werken en samen met u te bepalen welke behandeling nodig is.

Dat houdt in dat een deel van de factuur vergoed wordt door de zorgverzekeraar en een deel zelf betaald dient te worden. Dat betekent dat u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd krijgt. Het bedrag van deze rekening maakt u zelf over aan MOVEpsychiatrie. U kunt deze rekening verder zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal, afhankelijk van uw polis, een deel van de rekening vergoeden.

U heeft wel een verwijzing van de huisarts of andere hulpverlener nodig heeft om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link)

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de gezondheidszorg : het zorgprestatiemodel.
Dat houdt in dat direct per behandeling vergoeding plaatsvindt. De geleverde zorg zal per maand direct bij uw zorgverzekeraar of bij u ingediend worden (afhankelijk van waar u verzekerd bent).

Eigen risico

Iedereen heeft een eigen risico en dat is een bedrag dat mensen van 18 jaar en ouder moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het eigen risico. In 2021 en 2022 kwam het drempelbedrag uit op 385 euro per verzekerde. Als er nog geen andere medische behandeling is geweest, dient eerst dit bedrag zelf betaald te worden.